תקנון רכישת כרטיסים באתר

מבוא:

אתר זה – המסתיים בכתובת “valeryyosef.co.il” (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת הקורסים הדיגיטליים וכרטיסי הכניסה לאירועים הפיזיים של ולרי יוסף. האתר הינו בבעלות “ולרי יוסף טרבס” (להלן: “בעלת האתר”) ומופעל על ידה.

השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

כל המבצעת ו/או המעוניינת לבצע פעולה לרכישת קורסים או כרטיסים דרך האתר מצהירה ומתחייבת כי היא מודעת לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלת אותם, וכי לא תהיה לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמה, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.

תנאים:

1. רכישת כרטיסים תתבצע דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

2. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייבה המשתמשת. עם תום ביצוע ההזמנה, ישלח לכתובת הדואר
האלקטרוני שמסרה המשתמשת אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.

3. רכישת כרטיסים מגיל 16 ומעלה

4. איחרת? נשיב אותך במקומות פנויים לבחירתנו. הכניסה למקומות תותר רק אחרי ההפסקה.

מדיניות ביטולים:

כרטיסים שנרכשו ניתן לבטל בדוא”ל: info@valeryyosef.co.il  

ביטול כרטיס ייכנס לתוקף רק עם קבלת מייל מטעמינו המאשר את הביטול.

ניתן לבטל רכישת כרטיס עד 5 ימים לפני אירוע, לאחר מועד זה לא ניתן להודיע על ביטול ולא יינתנו כרטיסים חלופיים.

אי קבלת אישור ההזמנה לדוא”ל:

לאחר ביצוע התשלום עבור הזמנה כלשהי, נשלח אישור אוטומטי לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה.
במידה והאישור לא התקבל, יש ליצור עם בעלת האתר קשר בטלפון 0526881660

הודעה בדבר מדיניות ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981:

ביטול עסקה של רכישת כרטיסים לאירוע תעשה בתוך 7 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד
לא יאוחר מ – 5 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.

לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, תהיה הלקוחה זכאית להחזר כספי, בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על
הביטול, ובהתאם למחיר ששילמה בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.

בעלת האתר שומרת את הזכות לנכות 10% ממחיר העסקה כ”דמי ביטול”. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפינו לגבי הניכוי האמור.

תנאים נוספים:

כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע”מ.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלת האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל “וירוס” יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בעלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המבקרים בו. הלקוחה מצהירה בזאת, כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי בעלת האתר

הלקוחה מאשרת כי ידוע לה שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלה ו/או מסרונים והיא נותנת את הסכמתה לכך. הלקוחה מוותרת מראש על כל טענה בכפוף לאישור זה. כמובן ובמידה והלקוחה תבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליה ו/או המסרונים, יפסק, עליה להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, לבעלת האתר בדרכי ההתקשרות המופעים באתר.

בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מעת לעת וכל שינוי כאמור יחייב את המשתתף.

רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת בעל האתר

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין בעלת האתר ללקוחה, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב ותידון על פי דיני ישראל.

כל מידע שיועבר לידיעת בעלת האתר על ידי הלקוחה ובכלל זה במסגרת רכישת כרטיס/י כניסה, ישמר על ידה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א- 1981. המידע הנמסר על ידי הלקוחה כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתקנון ו/או הדין. בעלת האתר תמנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעה הלקוחה. במקרה זה רשאית בעלת האתר למסור את פרטי הלקוחה לצד הטוען כי נפגע מפעילותה ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד ,כגון מקומות ישיבה, מוזמנים לבצע רכישה דרך הטלפון 0526881660 ולעדכן מבעוד מועד על צרכיהם.